2019.10.09 Trender, Ekonomi, Miljö, Arbetsmiljö

Hållbar ny teknik förbättrar både arbetsmiljön och lönsamheten

FluidWorker 100 erbjuder en ny metod för verkstadsindustrin att både förbättra arbetsmiljön och lönsamheten i applikationer med processvätskor för metallbearbetning, härdning och tvätt.

Budskapet kring den nya UV-baserade teknologin har naturligt fokuserat på möjligheterna att undvika exponering för skadliga biocider. De finansiella effekterna är inte lika uppenbara och de analyseras och presenteras heller inte alltid. Generellt ska alltid kostnaden för ny utrustning finansiellt motiveras och jämföras med de värden som den ger tillbaka. Här följer en övergripande beskrivning av de bidragande faktorerna.

Dolda kostnader

Forskningen antyder att hanteringen av processvätskor direkt eller indirekt står för 8-16% av de totala tillverkningskostnaderna. Den högsta företagsledningen följer normalt inte upp dessa kostnader och ägarskapet för kostnaderna är ofta fördelat på olika avdelningar. Många VD:ar och ekonomichefer skulle troligtvis gärna få bättre insikt i detta område, för att aktivt driva aktiviteter för förbättrad lönsamhet.

Vissa kostnader är lätta att identifiera, medan andra är mindre uppenbara och därför sällan mäts. Inköpskostnaden för vätskor och biocider är inga problem att följa upp. Men väldigt få mäter kostnaden för att lagra, flytta, fylla, mäta, tömma, rengöra samt destruera avfallet. Vidare, tillkommer kostnaden för produktionsavbrott – till exempel när en skärvätska oplanerat måste bytas på grund av bakterieangrepp?

Industrin börjar uppmärksamma att kostnaden för användandet av nya generationens skärvätskor har ökat. För att åstadkomma acceptabel bakterieresistens hos vätskorna utan svartlistade biocider, rekommenderar leverantörerna idag en koncentration på ca 7% jämfört med 5% för de som tidigare användes. Det innebär en ökning med 40% inköpt volym. FluidWorker kan reducera den här kostnaden genom längre livslängd och återvinning.

Socialt ansvar - Corporate Social Responsibility (CSR)

I en komplett analys måste man även uppskatta kostnader av mer komplex natur. I en sådan lista hittar man administrationen av farliga kemikalier och avfall, sjukfrånvaro, omplacering av personal på grund av till exempel allergier. Hur värderar man arbetsrelaterade hälsorisker? I företag med höga ambitioner inom Corporate Social Responsibility (CSR) måste sådana frågor besvaras av högsta ledningen. Det finns anledning att tro att det finns outnyttjade finansiella fördelar att hämta i hanteringen av processvätskor i relation till hälsa, säkerhet och miljö.

Lönsammare singelmaskiner

Metallbearbetningsmaskiner med fristående tank, så kallade singelmaskiner, löper större risk att drabbas av störningar till följd av bakterieutbrott. Vissa företag investerar i centrala skärvätskesystem, för att få bättre möjlighet att övervaka och styra viktiga vätskeparametrar, även om det inte alltid är den effektivaste lösningen. FluidWorker 100 erbjuder en möjlighet att välja den mest optimala produktionslösningen, även för de fall som bygger på singelsystem.

Vad är då ekonomin i att installera en FluidWorker 100? Uppdaterade finansiella kalkyler, med data inhämtat från produktions- och underhållsansvariga, visar god lönsamhet för FluidWorker. Och detta utan att inkludera mjuka värden så som sjukfrånvaro.

Att introducera ny teknologi

Historien visar att introduktionen av nya innovationer är en utmaning och processen följer ett visst mönster – ”S-kurvan”. Introduktionen är vanligtvis långsam och karakteriseras av motstånd med några få pionjärer som testar och utvärderar. I den konkurrensutsatta metallbearbetningsindustrin undviker man risker och produktionsprocesser finjusteras och ändras i små säkra steg. Ny teknologi analyseras på djupet innan den introduceras i produktionen. Om innovationen accepteras av pionjärerna förutspår S-kurvan en brytpunkt där den nya lösningen blir ett allmänt accepterat alternativ.

Med en stark hållbarhetstrend och stöd från världsledande företag så som Quaker Houghton, Volvo, SKF, Sandvik, SSAB, Danfoss, Ford, Siemens med flera, är vi nu vid en brytningstid där FluidWorker blir en av de accepterade standardlösningarna inom verkstadsindustrin.

Använd vår besparingsberäknare för att se hur mycket du kan spara med FluidWorker!

SV CTA_SAVINGS_CALCULATOR

 

Ulf Arbeus
Ulf Arbeus

Ulf är VD för Wallenius Water Innovation och har mer än 15 års erfarenhet av företagsledande befattningar inom miljöinriktad verkstadsindustri, med huvudsaklig inriktning mot produktutveckling och innovation. Ulf is managing director for Wallenius Water Innovation and has more than 15 years’ experience of management positions in environmentally-oriented industries, mainly within product development and innovations. Ulf ist Geschäftsführer von Wallenius Water Innovation und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in umweltorientierten Branchen, insbesondere im Bereich Produktentwicklung und Innovationen.

LinkedIn

Följ Skärvätskeflödet

Kommentera