Förbättrad arbetsmiljö och produktivitet hos Stafsjö Valves

Det här är en fallstudie hos Stafsjö Valves som beskriver långsiktiga effekter av en FluidWorker-installation samt byte till ny UV-stabil skärvätska från Quaker Houghton. Studien beskriver såväl hälso- och miljömässiga så väl som ekonomiska fördelar.

Problemen

På Stafsjö Valves finns ett tiotal verktygsmaskiner som utför borrning, slipning, svarvning och fräsning. I en multi-operations maskin, Uniport 6000, bearbetas skjutspjällsventiler i storlekar upp till DN 1600.

Maskinen har en öppen design som gör att aerosoler sprids i lokalen, vilket ställer extra krav på att vätskan håller hög kvalitét utan hälsofarliga kemikalier eller mikroorganismer. Stafsjö har under några år använt en vätska från en tysk leverantör och vid jämna mellanrum har de funnits problem med dålig lukt på grund av bakterietillväxt. Maskinens öppna och komplexa design, de stora öppna ytorna i såväl maskin som tankar, liksom de olika materialen som bearbetas (till exempel 5.3105 EN som genererar grafit i vätskan) är troliga orsaker till bakterietillväxten.

Uniport

För att hantera problemet har vätskan bytts ibland så ofta som var 5-6:e vecka och biocider har används enlighet leverantörens rekommendationer. Eftersom delar av personalen upplevde luftvägs- och ögonbesvär fanns en önskan om att hitta en bättre och säkrare lösning. Biociden som tidigare använts har omklassificerats av Europeiska Kemikaliemyndigheten som allergiframkallande och troligen cancerframkallande, så beslutet var enkelt för Stafsjö.

Även om det huvudsakliga syftet var att skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö så hade de många bytena en negativ effekt på produktionen vilket tvingade Stafsjö att göra onödiga produktionsstopp följt av kostsam avfallshantering och nypåfyllnad.

Lösningen

Daniel_Svensson_StafsjöEn engagerad produktionstekniker tog sig an uppgiften att lösa problemet. Som första åtgärd genomfördes en luftmätning som bekräftade att olje- och dammhalten var under gällande gränsvärden. Misstankarna riktades därför åt bakterierna i vätskan och biociden som ibland användes. Produktionsteknikern gjorde en utredning för att se hur liknande industrier hanterade sina skärvätskor och kom i kontakt med FluidWorker som ett alternativ för att kontrollera bakterier utan giftiga biocider.

Stafsjo_Daniel_StefanNär FluidWorker togs i bruk i november 2019 upptäcktes det att den befintliga vätskan inte var UV-stabil. Stafsjö var fortfarande intresserade av att hitta en hållbar lösning och bytte därför till en UV-stabil vätska från Quaker Houghton, kallad Hocut 4646. På grund av maskintankens storlek och komplexitet installerades ytterligare en FluidWorker 100 i januari 2020. I samband med installationen och byte till den nya UV-stabila vätskan rengjordes systemet noggrant av en extern firma.

Resultatet

Stafsjö utvärderade FluidWorker-installationen och den nya UV-stabila vätskan medan Quaker Houghton supporterade med regelbundna vätskeanalyser med goda resultat. Inga biocider tillsattes och trots en varm sommar behöll vätskan god kvalitét utan dåliga lukter eller produktionsproblem. Personalen upplevde inte längre några hälsoproblem eftersom inga biocider användes och det faktum att vätskan inte innehöll bakterier.

Från att ha bytt vätskan var 5:e till 6:e vecka kunde vätskan nu användas i 35 veckor – ungefär 6 gånger längre än tidigare. Det gav stora positiva effekter för produktiviteten, vilket är speciellt viktigt nu när produktionen går för högtryck.

För att utvärdera de totala kostnadsbesparingarna gjorde Stafsjö en noggrann finansiell utvärdering. Den visade sig vara mycket mer positivt än väntat och arbetsmiljöinvesteringen som Stafsjö gjort beräknades återbetala sig på bara 5 månader. I analysen inkluderades alla aspekter, även sådan som ofta annars glöms bort eller förbises. Däremot sattes inga finansiella värden på hälso- och miljöaspekterna även om det är det som Stafsjö värderar allra högst.

Fördelarna

Utöver de viktigaste fördelarna, inverkan på arbetsmiljön och miljön, har Stafsjö gjort stora finansiella besparingar. Dessa inkluderar lägre kostnader för skärvätskekoncentrat och kemikalier, högre produktionstakt utan produktionsstopp och lägre kostnader för avfall. Besparingskalkylen är sammanfattad nedan.

Savings_Stafsjo

Obs! Sociala faktorer och miljöaspekter har inte inkluderats I denna beräkning. Vanligtvis genererar ökad motivation och högre effektivitet bland anställda samt minskad sjukfrånvaro de största fördelarna. Som beskrivs i fallet ovan gjorde Stafsjö en noggrann rengöring av systemet innan installation. Detta hade inte gjorts på flera år och var en initial investering som togs med i kalkylen (~9 000 EUR). Beroende på behov kommer Stafsjö att utföra planerad rengöring vid juluppehållen.

Fakta om applikationen

Maskintillverkare Unisign
Operation Multi-operationsmaskin, Uniport 6000
Vätska som används Tidigare användes skärvätska från en tysk tillverkare. I januari 2020 fylldes tanken med UV-stabil vätska, Hocut 4646 från Quaker Houghton
Tankvolym 2 500 Liter
Koncentration 6-7 %
Vätsketemperatur 25-30°C
Exampel på bearbetat material: Gjutjärn, segjärn, flera kvaliteter i duplex- och rostfritt stål, SMO254, titan och Hastelloy

Om Stafsjö Valves

MVE_front_whiteStafsjö Valves är en globalt ledande leverantör av skjutspjällsventiler som utvecklar, tillverkar och distribuerar högpresterande ventiler för bland andra pappers-, gruv-, energi- och vattenindustrin. Företaget har sitt huvudkontor i Stavsjö i Sverige och har en årlig produktionskapacitet på runt 22 000 ventiler i storlekar från DN 50 till DN 1600.