Dataskyddspolicy

Om Dataskyddspolicy

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade och att behandlingen sker i enlig­het med gäl­lande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Wallenius Water Innovation AB, 559127-7032, är personuppgiftsansvarig för be­handlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges.

På denna sida beskriver vi hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av de personuppgifter som vi sparar hos oss. Med personuppgifter avses all information som kan användas för att identifiera en en­skild person.

Var vi behandlar personuppgifter

Vi strävar alltid efter att spara personuppgifter inom EU. Vissa av våra tjänsteleverantörer finns dock utanför EU och i dessa fall behandlas personuppgifter utanför EU/EES-området. För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade ser vi till att det finns lämpliga skyddsåtgärder på plats med samtliga tjänsteleverantörer som hanterar dina personuppgifter utanför EU/EES-området, t.ex. dataöverförings­avtal (som inkluderar EU-kommissionens standardiserade dataskyddsbestämmel­ser, s.k. modellklau­suler).

Om du har frågor om vilka länder dina personuppgifter överförs till och vilka skyddsåtgärder vi tar för att skydda dina personuppgifter, eller för att begära en kopia på sådana skyddsåtgärder och information, där de är tillgängliga, vänligen kontakta oss på contact@walleniuswater.com

Vi kan uppdatera denna information

Vi kan komma att uppdatera denna informationstext, t.ex. om vi skulle behandla uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela uppgifter med andra mottagare. I sådant fall kommer vi att meddela dig på lämpligt sätt. Den senaste versionen av informationen finns alltid publi­cerad på denna sida.

Kategori av registrerad 

Läs här vad som gäller om du är Leverantör

Läs här vad som gäller om du är Användare

Rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina person­uppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättig­heter. Kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter.

Du har rätt att:

Begära tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. re­gis­terut­drag.

Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att be­gära att upp­giften rättas.

Återkalla samtycke

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, åter­kalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det be­tyder att om du åter­kallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgif­ter om det finns lagligt stöd för detta. 

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har per­sonliga skäl som rör situationen. Vi får dock fort­sätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behand­lingen, om vi har tvingande be­rättigade skäl för behandlingen som över­väger ditt integri­tetsintresse.

Begära radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exem­pelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begära begränsning av behandling

Du har även rätt att under vissa omständigheter be­gära att behandlingen av dina personuppgifter be­gränsas. Om behandlingen har begränsats får vi endast, utöver lagra uppgifterna, behandla dem med stöd av ditt samtycke, för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

Flytta din data (dataportabilitet)

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (da­ta­portabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, om­fattar endast upp­gifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grun­der, t.ex. ditt samtycke.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till oss på Wallenius Water Innovation. Du kan mejla till contact@walleniuswater.com eller skriva ett brev till

Wallenius Water Innovation
Franzéngatan 3
112 51 Stockholm

Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).