Dataskyddspolicy för Användare

Vem är Användare?

Användare är du om du använder vår webbplats eller våra digitala kanaler, t.ex. på sociala medier.

Dina personuppgifter samlas in från dig själv eller från andra externa personer som lämnar dina upp­gifter till oss.

När och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Hantera förfrågningar

Om du gör en förfrågan via våra digitala kanaler behandlar vi dina personuppgifter för att hantera din förfrågan.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Din kommunikation
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera din förfrågan. 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under en tid om tre (3) månader räknat från tid­punkten från att vi besvarade din förfrågan. 

 

Lämna erbjudanden

Vi behandlar dina personuppgifter för att lämna erbjudanden till dig om våra produkter och tjänster. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på avregistreringslänken i utskicket eller genom att kontakta oss.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsupppgifter
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att lämna erbju­danden till dig om våra produkter och tjänster.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under en tid om tre (3) månader räknat från tid­punkten för insamlingen av dina uppgifter

 

Hantera och utskick av nyhetsbrev

Om du har registrerat dig för vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter för att hantera och skicka ut nyhetsbrevet till dig.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte till dess att du avregistrerar dig för nyhetsbrevet.

 

Utvärdera och följa upp användningen av digitala kanaler

För att utvärdera och följa upp användningen av våra digitala kanaler behandlar vi dina personuppgif­ter, t.ex. i samband med insamling av besöksstatistik på vår webbplats.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utvärdera och följa upp användningen av våra digitala kanaler.

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

 

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi behandlar dina personuppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Din kommunikation
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte.

 

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla rättsliga skyl­digheter, t.ex. bokförings- och re­dovisningskrav och skyldigheter enligt data­skyddslagstiftningen.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nöd­vändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldig­het.

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rätts­liga förpliktelser.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rätts­lig skyldighet.

 

Hantera och skydda IT-system och tjänster

För att hantera och skydda våra IT-system och tjänster, t.ex. vid loggning, felsökning, säkerhetskopie­ring, förändrings- och problemhantering i system och i samband med eventuella IT-incidenter, be­handlar vi, om det är nödvändigt, dina personuppgifter.

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som anges ovan.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och skydda våra IT-system och tjänster.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsök­ning och incidenthante­ring under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logg­hän­delsen.

Mottagare som vi delar dina personuppgifter med

När det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med olika mottagare. Mottagaren är personupp­giftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter om vi inte har angivit något annat.

Vi delar dina personuppgifter med:

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter delar vi personuppgifter med tjänsteleverantörer som vi har anlitat. Dessa tjänsteleverantörer tillhandahåller IT-tjänster till oss (såsom drift, teknisk support och underhåll av IT-systemen). Tjänsteleverantörerna får endast behandla dina personuppgifter för dessa syften enligt våra instruktioner och inte för några egna ändamål. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som tjänsteleverantörerna utför på vårt uppdrag.

Koncernbolag

Vi delar dina personuppgifter med koncernbolag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. IT-tjänster. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter som koncernbolagen utför på vårt uppdrag.

Övriga mottagare

I vissa fall kan vi, om det är nödvändigt, dela dina personuppgifter med andra mottagare för vissa ändamål (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och be­möta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom­stol, poli­sen och po­tentiella kö­pare eller säl­jare av företaget.

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överfö­ringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det.

Rättslig förpliktelse. Behand­lingen är nödvändig för att upp­fylla rättsliga för­pliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisions­byråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.

Rättslig förpliktelse och berät­tigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rätts­liga förpliktelser alterna­tivt till­godose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rätts­liga krav.

Domstol, motparter etc.

För att hantera och bemöta rättsliga krav kan vi över­föra uppgifter till andra par­ter.

Berättigat intresse. Behand­lingen är nödvändig för att tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Rättsvårdande myndig­heter, t.ex. Polisen

Vi kan dela personuppgifter med rätts­vårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Rättslig förpliktelse. Behand­lingen är nöd­vändig för att upp­fylla våra rättsliga förpliktelser.

Potentiella köpare och säl­jare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksam­heten eller vid en samman­slagning.

Berättigat intresse. Behand­lingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslag­ningen.

 

Närmare information om kategorier av personuppgifter

Se tabellen nedan för närmare information om vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar.

Kategori

Exempel på uppgifter

Användargenererade uppgifter

Besöks- och klickhistorik

Din kommunikation

Innehåll i din kommunikation, t.ex. e-postmeddelanden

Identitetsuppgifter

Namn, IP-adress

Kontaktuppgifter

Adress, telefonnummer, e-postadress