<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=254004643605323&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
2022.03.30

Spaning in i framtiden

Hållbar produktion och konsumtion

Vi blir snabbt fler som flyttar till städerna, trenden är tydlig över hela världen – även i Sverige. Flytten till storstaden motiveras ofta med möjlighet till bra utbildning och karriär. Antalet globala konsumenter ökar snabbt och våra livsstilsval kräver allt mer avancerade produkter och lösningar samtidigt som vi har insett att resurserna är begränsade. Det gör att det redan idag är ett krav att produktion och konsumtion måste vara hållbar över tid

Industri 4.0 är redan här

Globaliseringen ger utrymme för en bredare potentiell marknad med fler aktiva aktörer. Samtidigt gör konkurrensen att man sätter allt högre produktivitetsmål. Dessutom har flytten till storstaden inneburit att vi valt yrken utanför industrin vilket gjort det allt besvärligare att rekrytera kunniga medarbetare som behövs i ett modernt industriföretag.

För att nå dessa utmanande produktivitetsmål, motverka höga lönekostnader och brist på kunnig personal investerar man i avancerade CNC-maskiner och verktyg, robotlösningar, automatiserad material- och verktygshantering – det vill säga alla möjliga former av automation och IT. Industri 4.0 är redan här och man uppskattar att vid 2025 kommer 50 miljarder enheter inom industrin vara uppkopplade.

Hantering av skärvätska behöver mer uppmärksamhet

Vid inköp av ny utrustning för skärande bearbetning ligger fokus på produktivitet, prestanda och toleranser för bearbetningen. Skärvätskehanteringen får liten uppmärksamhet eftersom ansvaret är otydligt och delas mellan olika avdelningar; produktion, underhåll, inköp, miljö och den externa vätskeleverantören. Med få krav från köparen har inte mycket teknisk utveckling skett, vilket resulterat i drift- och underhållsproblem samt extra kostnader under produktion.

Operatörens värdefulla arbetstid går alltså åt till att övervaka och hålla i gång den skärande bearbetningen. Det innebär idag ofta en modern robotcell med flera CNC-maskiner, där automation använts för att minimera avvikelser och störningar inklusive en sänkt risk för mänsklig påverkan. Vid samma maskin måste operatören manuellt mäta, notera och sedan åtgärda avvikelser i kvaliteten på skärvätskan, vilket ingen produktionsledare upplever fungerar som det ska.

Skärvätskan har stor betydelse för det operativa resultatet

I produktkalkylen är inköpskostnaden för skärvätska relativt låg, ofta runt 1 %, men den faktiska och totala påverkan på det operativa resultatet är ofta så högt som 8–16 %. Detta på grund av att ineffektiv skärvätskehantering leder till:

  • Oplanerade stopp
  • Svårigheter att göra rent
  • Arbete och kostnader för destruktion av skärvätska
  • Kortare livslängd för maskin och verktyg
  • För hög förbrukning av skärvätska
  • Sänkt produktkvalitet med påföljande kostnader för åtgärd och förlorade produktionstid
  • Ohälsa på grund av höga bakterienivåer samt användande av biocider

Det finns en rejäl utmaning och komplex kravbild för bearbetningsindustrin gällande höga produktivitetskrav, hållbarhet, ett allt tydligare miljöansvar, en fortsatt brist på personal samt ständig jakt på att sänka kostnaderna. Det finns därmed stora möjligheter att ytterligare höja produktiviteten genom att modernisera hanteringen av skärvätskan.

FluidWorker 150 – Automatiserad kvalitet hos skärvätskan

Med FluidWorker 150 har Wallenius Water Innovation vidareutvecklat sina lösningar för industriell UV som utan användning av biocider säkerställer en hållbar skärvätska. Detta har nu kombinerats med unik teknik för automatisk justering av skärvätskans koncentration samt reglering av tanknivån. Därmed kommer bearbetningsmaskiner med skärande verktyg alltid ha en fullt fungerande skärvätska med optimal koncentration. Livslängden utökas vilket ger lägre kostnader samt sänkt förbrukning av vatten. FluidWorker 150 är redo för Industri 4.0 med dess behov av kontinuerlig processövervakning och kundkrav när det gäller spårbarhet.

FluidWorker 150 erbjuder möjligheten att ta ett stort steg närmare målet att uppnå effektiv, säker och hållbar automation även inom skärvätskehanteringen.

Per Vesterberg
Per Vesterberg

Chef Direktförsäljning
Som ingenjör med mångårig industrierfarenhet är Per fokuserad på att öka företagens lönsamhet genom ökad produktivitet, kvalitet och sänkta kostnader. Kontakta Per för att få reda på hur FluidWorker och AquaWorker kan appliceras hos Er.
As a mechanical engineer with many years of industrial experience, Per is focused on increasing companies' profitability through increased productivity, availability, quality and reduced costs. Contact me to discuss how FluidWorker and AquaWorker can be used to achieve sustainable productivity with you. Als Maschinenbauingenieur mit langjähriger Industrieerfahrung konzentriert sich Per darauf, die Rentabilität von Unternehmen durch gesteigerte Produktivität, Verfügbarkeit, Qualität und reduzierte Kosten zu steigern. Kontaktieren Sie mich, um mit mir zu besprechen, wie FluidWorker und AquaWorker eingesetzt werden können, um mit Ihnen eine nachhaltige Produktivität zu erreichen.
+46 73 942 22 56

Följ Skärvätskeflödet

Kommentera

Fler artiklar