<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=254004643605323&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
2022.10.12 Nyheter

EU sänker gränsen för koncentrationen av borsyra i ATP17

EU-kommissionen har i ATP17 beslutat att ändra klassificeringen av borsyra och en rad andra farliga ämnen. Ett beslut som innebär ytterligare ett steg i EU:s arbete med att begränsa användningen av skadliga ämnen för människor och miljö.

Vad innebär ATP17?

EU-kommissionen har antagit den tekniska anpassningen av CLP-förordningen som gäller klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter inom EU. Då detta är den den 17:e tekniska anpassningen av förordningen har den fått namnet ATP17. Ändringarna i ATP17 innebär att flera ämnen tillkommer på förordningens bilaga (VI) och att vissa ämnen som redan finns med får en ändrad klassificering och märkning.

Användning av och riskerna med borsyra

I skärvätskor har borsyra länge använts som rostinhibitor men ämnet är även biostatiskt och hjälper till att hålla nere tillväxt av bakterier och svamp. Borsyra och reproduktionstoxicitet har varit ett omdebatterat ämne sedan 2010 när ECHA identifierade syran som ett problematisk ämne, ett så kallat SVHC-ämne (Substance of Very High Concern). Läs mer om riskerna med borsyra och vägen till EU-kommissionens beslut.

ATP17 medför ny generell koncentrationsgräns

I ATP17 får förutom borsyra även sex andra borföreningar en ändrad klassificering med avseende på reproduktionstoxicitet i och med att den specifika koncentrationsgränsen (SCL) på 5,5 % nu tas bort och ersätts med den generella koncentrationsgränsen (GCL) på 0,3 % för samtliga. Om bor förekommer vid eller över denna koncentration ska blandningen klassas som farlig. 

En övergångsperiod för ändringarna av klassificeringen av borsyra och övriga ämnen gäller fram till den 17 december 2022. Detta för att leverantörer ska hinna uppdatera och anpassa sin klassificering, märkning och förpackning av produkterna de tillverkar och sälja sina befintliga lager.

Wallenius Water Innovations FluidWorker erbjuder sedan 2010 bearbetningsindustrin möjlighet till hållbar produktivitet och lönsamhet utan giftiga tillsatser och biocider. Läs mer om våra produkter.

Veronica Diesen
Veronica Diesen

Myndigheter begränsar användning av biocider och biostater i processvätskor vilket är bra för miljön och personal men skapar problem för produktivitet och lönsamhet. För att möta detta har Veronica i sin FoU-roll deltagit i arbetet med våra FluidWorker-produkter.

Följ Skärvätskeflödet

Kommentera

Fler artiklar